brikety pelety

O společnosti

Soukromá firma existuje na trhu již od roku  1993 jako výrobce rukavic a v současné době se  zaměřuje  na zakázkovou výrobu z kůže a textilu:
www.nejenkuze.cz

V roce 2010 zahájila  výrobu  biopaliv, především výrobu a prodej briket a pelet vybudováním moderního závodu na výrobu biopaliv v areálu bývalých vojenských kasáren ve Strašicích.

Naše společnost naplňuje principy sociálního podniku:

  • Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování ( minimálně 30 % zaměstnanců musí pocházet z vymezených cílových skupin ). Minimální pracovní úvazek z cílové skupiny činí 0,4, se zaměstnancem je z cílové skupiny je uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti.

Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením( osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby v nebo po výkonu trestu,osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby pečující o jiné závislé osoby a osoby ohrožené vícenásobnými riziky ).

  • Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku nebo naplňování jeho obecněprospěšného cíle. Ze zisku bude sociální podnik minimálně 51 % reinvestovat do pracovních pomůcek, vybavení podniku, zkvalitňování prostředí pro zaměstnance, do zavedení bonusů a zaměstnaneckých výhod, tedy celkově pro rozvoj sociálního podniku.

Sociální podnik je orientován lokálně a environmentálně ( respektuje principy udržitelného rozvoje regionu a postupy šetrné k životnímu prostředí ). Uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá k místnímu rozvoji. Mezi spolupracující subjekty a instituce patří státní správa, samosprávné celky, sociální partneři a další.

  • Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. Zaměstnanci jsou maximálně do jeho činnosti. Zaměstnanci mají právo vyjadřovat se ke strategickým dokumentům týkajících se fungování sociálního podniku, svobodně mohou prezentovat své podněty, stížnosti či výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových porad. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti. Sociální podnik vytváří sociální prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smysluplnou práci. Respektování zásady stejné příležitosti, tzn. společnost nepřipouští přímou či nepřímou formu diskriminace pracovníků na základě pohlaví, rasy, věku, dosaženého stupně vzdělání, změněné pracovní schopnosti, rodinného stavu apod.

Sociální podnik má minimálně 30 % z celkových výnosů zajištěn tržbami z prodeje vlastních výrobků nebo služeb.